Polityka prywatności i przetwarzania danych

Z uwagi na to, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Chrzanowscy s.c. Chrzanowo 2, 06-200 Maków Mazowiecki ,Tel .29 717 17 20
 2. W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się  bezpośrednio z  Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres pocztowy lub mailowo na adres e-mail: restauracja@gospoda-pazibroda.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

Wykonanie umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania umowy o wykonanie usługi hotelowej lub gastronomicznej, tj.w celuzapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez Administratora, w szczególności w celu odpowiedzi na Twoje zapytania ofertowe oraz przekazania wszelkich wszelkich informacji związanych z usługą i jej wykonaniem.Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, tj. w celu:

 • bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania przestępstwomoraz zapewnienia bezpieczeństwa,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym lub organem ścigania),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,
 • oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni),

Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich interesów lub interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Twojego lub innej osoby fizycznej, w tym w sytuacji klęski żywiołowych i katastrof, jak również w celach związanych z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochroną majątku (np. Administrator może skontaktować się z Tobą w celu oddania Ci Twojego zgubionych lub pozostawionych rzeczy lub w związku ze zdarzeniem/sytuacją, które miało miejsce w restauracji lub hotelu na Twoją szkodę lub szkodę innej osoby fizycznej, jeżeli byłeś/byłaś jego uczestnikiem lub świadkiem).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Odrębnej zgody wymaga przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora realizowane poprzez:

 • wysyłanie Ci niezamówionej informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej– wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących bez uprzedniego kontaktu z Twojej strony (np. poprzez przedstawienie Ci niezamówionej oferty handlowej podczas rozmowy telefonicznej) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:
 • podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
 • podmioty zajmujące się windykacją roszczeń i usługi prawne,
 • likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
 • agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
 • firmy kurierskie i pocztowe,

inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy.

 1. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:

 

 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

 

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu wykonania umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić Ci zawarcia umowy.
 2. Administrator informuje, że dane osobowe nie są profilowane.

 

Szybki kontakt

restauracja@gospoda-pazibroda.pl
Telefon: 29 71 71 720 lub 29 71 42 732
Telefon kom. 509 851 801
fax: 29 71 42 734

CHRZANOWO 2
06-200 MAKÓW MAZ.

Aktualności

20 styczeń 2017
18 styczeń 2017
10 styczeń 2017

Search